По какво се разли­чава демокрацията от тоталитаризма?

– По това, че фалши­фицирането на избори при демокрацията не е право само и изклю­чително на изпълни­телната власт.