Първите стършели

Редакцията на „Стършел“ пред паметника на героя си – Попивко Папкин.
Първа стършелова изложба, 1948 г.

Полегнали: Алеко Големанов, Петър Незнакомов и Васил Цонев.

Седнали (в средата) – Тодор Данаилов, Николай Широв-Тарас, Челкаш, Павел Вежинов, Марко Бехар, Борис Априлов.

Прави: Никола Мирчев, Пламен Цонев, Николай Цонев, Емил Робов, Димитър Светлин, Захари Петров