В бюрото по труда.
– Госпожице, спешно ми трябва каквато и да е работа. Имам жена и пет деца!
Госпожицата влиза в положението на безработния:
– А какво друго можете да правите?